Tato webová stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více info

Obchodní podmínky

Pořádek dělá přátele...

Obchodní podmínky

společnosti Dealko víno Bruno Marret, s.r.o., se sídlem Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4, IČO: 04510321 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 248841, vložka C (dále jen "Společnost")
pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu Společnosti (dále jen "E-shop") na doméně: www.brunomarret.cz (dále jen "Webové stránky"). Pro případ elektronické komunikace využívá Společnost adresu elektronické pošty: info@brunomarret.cz (dále jen "E-mail Společnosti"). I. Úvodní ustanovení1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") Společnosti (dále jen "Prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "Kupní smlouva") uzavírané mezi Prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou (dále jen "Kupující") prostřednictvím E-shopu.
2. V Kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od Podmínek. Tato odchylná ustanovení mají přednost před ustanoveními Podmínek.
3. Podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. II. Uživatelský účet1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může objednávat zboží (dále jen "Uživatelský účet"). Kupující může objednávat zboží též bez registrace přímo z E-shopu.
2. Kupující je povinen v případě registrace na Webové stránce a při objednávání zboží uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jejich změně je povinen je v Uživatelském účtu aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a autorizačním heslem zasílaným na telefonní číslo uvedené Kupujícím. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám kromě případů, kdy tyto osoby k tomuto zmocní.
5. Prodávající může zrušit nebo zablokovat Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy včetně Podmínek.
6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet v době nutné údržby hardwarového a sofwarového vybavení nemusí být dostupný. III. Uzavření Kupní smlouvy1. Prezentace zboží na E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. E-shop obsahuje informace o zboží, a to jeho označení, popis hlavních vlastností, cenu, způsob platby, náklady spojené s balením a náklady na dodání. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží jsou platné po celou dobu, kdy jsou zobrazovány na E-shopu. Náklady spojené s balením a náklady na dodání platí pouze pro doručování v rámci České republiky. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na E-shopu, který obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku E-shopu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží,
c) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
d) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "Objednávka").
4. Kupující má před zasláním Objednávky Prodávajícímu možnost údaje vložené do Objednávky zkontrolovat a měnit (opravit případné chyby). Údaje uvedené v Objednávce považuje Prodávající za správné. Kupující odešle Objednávku Prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Souhlasím a objednávám" a Prodávající mu neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen "E-mail Kupujícího") potvrdí.
5. V závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) je Prodávající oprávněn případně požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
6. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno na E-mail Kupujícího.
7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. IV. Cena zboží a platební podmínky1. Cena zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle Kupní smlouvy (dále jen "Kupní cena") jsou hrazeny společně a Kupující je může uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2801704744/2010, vedený u Fio banka, a.s. (dále jen "Účet Prodávajícího")
2. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, s výjimkou případu, kdy Kupující na žádost Prodávajícího dodatečně objednávku nepotvrdí. V tomto případě je Prodávající oprávněn požadovat úhradu celé kupní ceny před odesláním objednaného zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3. Kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření Kupní smlouvy.
4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat Kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního a specifického symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího.
5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na E-mail Kupujícího. V. Odstoupení od Kupní smlouvy1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o:
a) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
b) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,
c) dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
d) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a 
e) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal.
2. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla Prodávajícího či na E-mail Společnosti.
3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím bez zbytečného odkladu vráceno Prodávajícímu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4. Prodávající vrátí Kupní cenu přijatou od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující neporušené zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Pokud Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
6. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu (pokud již byla uhrazena) bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
7. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. VI. Přeprava a dodání zboží1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
5. Další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány. VII. Práva z vadného plnění1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Prodávající se zavazuje, že zboží bude po dobu, která je na prodávaném zboží vyznačena jako doba, po kterou lze zboží použít, způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
4. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Prodávajícího. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Práva z odpovědnosti za vady zboží může Kupující konkrétně uplatnit zejména osobně v sídle Prodávajícího či na E-mail Společnosti.
6. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
7. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
8. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
9. Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího. VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé Kupní ceny zboží.
2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím E-mailu Společnosti. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na E-mail Kupujícího.
4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy.
5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8. Kupující užívá E-shop na vlastní riziko. Prodávající neodpovídá za případné škody zniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na E-shopu. IX. Ochrana osobních údajů1. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Kupní smlouvy, pro účely jednání o Kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. X. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na E-mail Kupujícího či na telefonní číslo Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. XI. Závěrečná ustanovení1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
2. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
3. Podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
4. Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
5. Podmínky mohou být Prodávajícím měněny či doplňovány. Práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek tím nejsou dotčena.
6. Kupní smlouva včetně Podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.